بروزرسانی شده در ۱۱ / ۰۳ / ۱۳۹۹ ( +تغییرات نسبت به ۵ روز پیش)

در ۵ روز گذشته, ۵۷۷,۲۹۴ مورد جدید کرونا در دنیا گزارش شده است. از این تعداد ۸۵,۷۶۳ (۱۵%) مورد مربوط به اروپا بوده است. در ایران تعداد ۱۱,۹۵۵ مورد جدید در ۵ روز گذشته گزارش شده است.

دنیا
کل موارد
۶,۱۶۵,۸۸۲
(+۵۷۷,۲۹۴)
مرگ
۳۷۲,۰۰۵
(+۲۱,۵۸۳)
ایران
کل موارد
۱۵۱,۴۶۶
(+۱۱,۹۵۵)
مرگ
۷,۷۹۷
(+۲۸۹)
چین
کل موارد
۸۴,۱۴۶
(+۴۳)
مرگ
۴,۶۳۸
()
اروپا
کل موارد
۱,۹۷۳,۰۱۴
(+۸۵,۷۶۳)
مرگ
۱۷۳,۶۸۷
(+۴,۱۸۶)
آمریکا
کل موارد
۱,۷۹۰,۱۷۲
(+۱۰۹,۲۵۹)
مرگ
۱۰۴,۳۸۱
(+۵,۴۶۹)