بروزرسانی شده در ۲۷ / ۰۷ / ۱۳۹۹ ( +تغییرات نسبت به ۵ روز پیش)

در ۵ روز گذشته, ۱,۸۲۴,۵۶۴ مورد جدید کرونا در دنیا گزارش شده است. از این تعداد ۶۶۹,۱۰۸ (۳۷%) مورد مربوط به اروپا بوده است. در ایران تعداد ۲۱,۹۹۱ مورد جدید در ۵ روز گذشته گزارش شده است.

دنیا
کل موارد
۳۹,۹۳۸,۷۴۶
(+۱,۸۲۴,۵۶۴)
مرگ
۱,۱۱۲,۵۲۵
(+۲۷,۰۲۸)
ایران
کل موارد
۵۳۰,۳۸۰
(+۲۱,۹۹۱)
مرگ
۳۰,۳۷۵
(+۱,۳۰۵)
چین
کل موارد
۹۰,۹۷۲
(+۱۱۴)
مرگ
۴,۷۳۹
()
اروپا
کل موارد
۶,۹۳۸,۴۹۶
(+۶۶۹,۱۰۸)
مرگ
۲۳۸,۶۹۷
(+۵,۸۱۹)
آمریکا
کل موارد
۸,۱۵۴,۵۹۴
(+۲۹۷,۹۸۹)
مرگ
۲۱۹,۶۷۴
(+۳,۷۸۷)