بروزرسانی شده در ۲۷ / ۰۶ / ۱۳۹۹ ( +تغییرات نسبت به ۵ روز پیش)

در ۵ روز گذشته, ۱,۴۱۶,۳۶۸ مورد جدید کرونا در دنیا گزارش شده است. از این تعداد ۲۴۴,۲۷۷ (۱۷%) مورد مربوط به اروپا بوده است. در ایران تعداد ۱۳,۲۰۹ مورد جدید در ۵ روز گذشته گزارش شده است.

دنیا
کل موارد
۳۰,۱۶۲,۶۳۰
(+۱,۴۱۶,۳۶۸)
مرگ
۹۴۵,۵۷۳
(+۲۵,۸۳۰)
ایران
کل موارد
۴۱۳,۱۴۹
(+۱۳,۲۰۹)
مرگ
۲۳,۸۰۸
(+۷۷۹)
چین
کل موارد
۹۰,۲۹۴
(+۱۲۶)
مرگ
۴,۷۳۶
()
اروپا
کل موارد
۴,۳۱۲,۰۸۵
(+۲۴۴,۲۷۷)
مرگ
۲۱۴,۷۱۰
(+۲,۵۵۹)
آمریکا
کل موارد
۶,۶۷۴,۴۱۱
(+۱۸۹,۲۸۸)
مرگ
۱۹۷,۶۳۳
(+۳,۹۴۰)