بروزرسانی شده در ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۹ ( +تغییرات نسبت به ۵ روز پیش)

در ۵ روز گذشته, ۳,۴۱۶,۷۷۵ مورد جدید کرونا در دنیا گزارش شده است. از این تعداد ۱,۱۴۷,۶۸۵ (۳۴%) مورد مربوط به اروپا بوده است. در ایران تعداد ۳۱,۳۷۲ مورد جدید در ۵ روز گذشته گزارش شده است.

دنیا
کل موارد
۹۳,۰۵۵,۶۴۹
(+۳,۴۱۶,۷۷۵)
مرگ
۱,۹۹۲,۶۶۲
(+۶۷,۳۹۲)
ایران
کل موارد
۱,۳۱۱,۸۱۰
(+۳۱,۳۷۲)
مرگ
۵۶,۵۳۸
(+۴۳۸)
چین
کل موارد
۹۷,۴۴۸
(+۷۵۸)
مرگ
۴,۷۹۶
()
اروپا
کل موارد
۲۶,۹۲۹,۹۴۹
(+۱,۱۴۷,۶۸۵)
مرگ
۶۱۲,۰۴۳
(+۲۶,۷۷۱)
آمریکا
کل موارد
۲۳,۳۱۴,۵۲۱
(+۱,۱۲۰,۷۴۴)
مرگ
۳۸۸,۶۹۷
(+۱۶,۱۸۱)