بروزرسانی شده در ۱۴ / ۰۴ / ۱۳۹۹ ( +تغییرات نسبت به ۵ روز پیش)

در ۵ روز گذشته, ۹۹۳,۴۱۳ مورد جدید کرونا در دنیا گزارش شده است. از این تعداد ۶۵,۷۰۷ (۷%) مورد مربوط به اروپا بوده است. در ایران تعداد ۱۲,۶۷۳ مورد جدید در ۵ روز گذشته گزارش شده است.

دنیا
کل موارد
۱۱,۲۶۴,۲۴۵
(+۹۹۳,۴۱۳)
مرگ
۵۳۰,۶۹۹
(+۲۴,۶۷۲)
ایران
کل موارد
۲۳۷,۸۷۸
(+۱۲,۶۷۳)
مرگ
۱۱,۴۰۸
(+۷۳۸)
چین
کل موارد
۸۴,۸۵۷
(+۷۷)
مرگ
۴,۶۴۱
()
اروپا
کل موارد
۲,۴۵۶,۲۵۸
(+۶۵,۷۰۷)
مرگ
۱۹۳,۳۹۴
(+۲,۴۰۹)
آمریکا
کل موارد
۲,۸۳۹,۴۳۶
(+۲۴۸,۷۶۸)
مرگ
۱۲۹,۶۷۶
(+۲,۹۶۵)